jednotka na recykláciu a regeneráciu taviva

  • jednotka na recykláciu a regeneráciu taviva

    jednotka na recykláciu a regeneráciu taviva

    Toto zariadenie je určené na recykláciu a regeneráciu trosky a odpadových materiálov, ktoré vznikajú pri procese tavenia kovov, na ich opätovné spracovanie na tavivá alebo pomocné materiály, ktoré možno znova použiť.Toto zariadenie zvyčajne zahŕňa systémy na separáciu a zber zvyškov odpadu, zariadenia na úpravu a regeneráciu a zodpovedajúce kontrolné a monitorovacie zariadenia.Odpadová troska sa najskôr zhromažďuje a separuje a potom sa špecifickými procesmi spracovania, ako je sušenie, preosievanie, zahrievanie alebo chemická úprava, premieňa do vhodnej formy a kvality, aby sa mohla opäť použiť ako tavidlo alebo dezoxidátor v proces tavenia kovu.JEDNOTKA NA RECYKLACIU A REGENERACIU FLUXU hrá dôležitú úlohu v priemysle tavenia a spracovania kovov.Môže znížiť výrobné náklady a emisie odpadu a zároveň zohráva pozitívnu úlohu pri ochrane životného prostredia.Účinnou recykláciou a opätovným použitím zvyškov odpadu pomáha toto zariadenie zlepšiť využitie zdrojov a znížiť závislosť od zdrojov, čím sa dosiahne trvalo udržateľná výroba.